• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1398/08/03 ساعت 22:31

    ۲-اما جزئیات را بازگو نکرد. از ایشان می‌خواهیم خودشان ارتباطات #آمدنیوز با افراد حاضر در نهاد را برای مردم شفاف سازی کنند.