• مرتضی هاشمی   murtada_hm@

    1398/08/03 ساعت 04:15

    هاروی واینستین ماموران سابق موسادِ اسرائیل رو استخدام کرده بود تا روزنامه‌نگاران و فعالین جنبش #MeToo رو ساکت کنند/بترسانند. اینها کسانی بودند که در مورد جرائم جنسی واینستین تحقیق می‌کردند.