• رئیس دفتر رئیس جمهور @Dr_Vaezi: اینکه فردی که شبکه جنگ روانی علیه ایران درست کرده با هوشمندی عزیزان #سپاه دستگیر می‌شود باید عامل افتخار همگی ما به اقتدار امنیتی کشورمان باشد اما برخی آن را به موضوعی جناحی تبدیل کرده‌اند.

    #آمدنیوز