• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1398/07/30 ساعت 23:06

    آنچه درچندروزگذشته وآینده درحوزه نفوذمیان مکانهای طبقه‌بندی شده نظام توسط ادمین‌های #آمدنیوز گفتم وخواهم گفت مربوط به سالهای۹۵و۹۶است.جمعی ازنمایندگان پیگیرآن اخباربودندوهستند.هدف بازتعریف آن خبرهاست تاجامعه مطالبه‌گر اعترافات زم باشد؛وقت تکذیب گذشته،آقای سخنگوخیلی بخودش زحمت ندهد