• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1398/07/29 ساعت 14:29

    موضوعی که طی سال‌های اخیر در وضعیت #اقتصادی جامعه تاثیرگذار بود، رشد نقدینگی است. #نقدینگی در طی تقریبا چهار دهه گذشته، بیش از سه هزار و ۴۰۰ برابر شد. در حالی که #تولید_ملی دو برابر نشده است. این یک شکاف عظیمی بین رشد نقدینگی و رشد تولید ملی است.