• ورزشگاه آزادی امروز رنگ دیگری است. فوتبال ایران امروز شکل دیگری است. هر چند کم، هرچند محدود، هر چند تعداد بلیت فروخته شده متناسب با تقاضا نیست اما امروز را شاد باشیم و هلهله کنیم. شاید سرآغاز شادی بزرگ‌تری باشد …
    #زنان
    #زنان_ورزشگاه
    #ایران_کامبوج