• خیلی از نماینده‌ها با مواضع تند اصولگرایی این طرح را امضا نکرده اند؛ اما چند نماینده از «لیست امید» جز امضا کنندگان هستند. آقایان حیدری، مازنی، سروش و … از لیست امید از شما انتظار نداشتیم از کریمی قدوسی سبقت بگیرید برای تقرب به شورای نگهبان! @mazaniahmad @Ghheidari