• علی اصغر شفیعیان   shafieian1355@

    1398/07/17 ساعت 19:00

    دبیر و سردبیر رسانه باید از حوزه‌ی خبری که برای اون رسانه تعریف شده آگهی خوبی داشته باشد. اما چه بسیار کسانی که در رسانه‌های فرمایشی - خصوصی یا غیرخصوصی - هیچ اطلاعی از حوزه‌های خبری ندارند