• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/17 ساعت 08:15

    فوتبال تبدیل به پدیده‌ای غیر انسانی شده است و رسانه‌های اجتماعی نیز در این امر نقش داشته اند، زیرا هر کس می‌تواند بدون درج نام خود اظهار نظر کند. مردم می‌توانند ناامیدی‌های خود را مستقیما به ما نسبت بدهند.

    شکوردان مصطفی