• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1398/07/17 ساعت 19:03

    رهبر انقلاب در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی: جوان نخبه پاره تن ایران است یک جریان بدخواه با انکار جهش علمی کشور به دنبال مأیوس کردن نخبگان است باید ایرانی بیندیشیم و ایرانی زندگی کنیم علم بدون فرهنگ صحیح به خطا خواهد رفت