• نوید برهان زهی   navid_bhz@

    1398/07/17 ساعت 19:06

    با آنکه دو سد پرآب زیردان و پیشین در آن منطقه هستند ولی روستاهای منطقه دشتیاری آب لوله کشی ندارند با تانکر و با سهمیه روزانه۱۵ لیتر آبرسانی میشوند،مسئولین بجای اینکه فکری بحال آب لوله کشی و بهداشتی اون منطقه بکنند در اون منطقه هوتگ افتتاح میکنند تا امثال سارا و بسمه قربانی شوند.