• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/17 ساعت 18:55

    ۱- خبری که دهان به دهان پیچید و نفر به نفر، خانه به خانه را در شهر روشن کرد. باز هم برخلاف وعده‌‌هایی که در روزهای پیش به گوش می‌رسید، تنها یکی از کندوهای طبقه‌ی ‌پایین آزادی به زنان اختصاص داده شده بود. حدود ششصد صندلی که به ساعت نکشیده همه به فروش رفتند.