• شما تو فیو و ریت زدن خست به خرج نده، توصیه به نیکوکاری و خیرخواهی و … طلبت!