• خبر سردار تنگسیری درباره جدیدترین دستاور نظامی سپاه/سردار رضایی: حضور ویروسی و میکروبی نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس قابل پذیرش نیست