• درفدراسیون ۵ستاره چه خبر است؟!
    فرهاد مجیدی دستیار اسپانیایی می‌خواهد،فدراسیون نمی‌پذیرد.
    نکته عجیب:محصص،معینی را به مجیدی پیشنهاد می‌دهد. اکبر محمدی،محصص را و ساکت هم امامی‌فر را.
    *مشخص شد چرا تیم امید،المپیکی نمی‌شود‌. دخالت‌های استیلی که خود داستانی عجیب‌تر است.
    #فرهاد_مجیدی