• مجیدی: استیلی بعد از بازی دوستانه با ناراحتی گفت چرا ارنج را با من چک نکردی؟/ کجای دنیا سرپرست یا مدیر تیم، بازیکنان را تمرین می‌دهد و برای آنها جلسه آنالیز می‌گذارد که استیلی این کار را می‌کند؟
    پاسخ استیلی: از بازیکنان بپرسید خود فرهاد به من گفت کمک کن.
    *عجب …
    #مجیدی
    #استیلی