• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/13 ساعت 23:48

    شما شاید نه ، اما شاید یکی مثل من بی هوا جگرش کباب شود از شنیدن آوازی که می‌رسد به این مصرع : پشت این پنجره‌های بسته‌ی نامهربون … به خصوص که خواننده یکی باشد که در اولین بازی آینده ستاره‌ها را داشت . در مسابقه ای… https://www.instagram.com/p/BPXEoHJDwB۷/?igshid=۱qcdqpm۳۷aeb۶ …