• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1398/07/12 ساعت 12:47

    معادل تقریبا ۷۰ درصد #GDP براساس قیمت جاری ، #یارانه در اقتصاد #ایران توزیع می‌شود!
    به این رقم محدودیتهای قیمتگذاری و سهم مالکیتهای غیرخصوصی در سبد #سرمایه کشور را اضافه کنید!

    خرد جمعی بازار،مدیران و کارآفرینان ایرانی در تخصیص منابع اقتصادی کشور رسما بی اثر است!