• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1398/07/11 ساعت 18:06

    جعفر کاشانی؛ دوست عزیزم آموزگار اخلاق و ادب افتخار فوتبال ایران بار سفر بست و رفت. جایش خالی می‌ماند.