• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/08 ساعت 00:41

    زنم هر‌ روز بدون استثنا کیسه زباله رو در لحظه خروج از خونه می‌ده دستم.
    این یه سنت نسل به نسله.البته نسل قبلی هم آشغالش رو می‌داد ما می‌بردیم تو کوچه.بابابزرگم اینا هم که کلن زباله تولید نمی‌کردن …
    سکسیسم نیس،فئودالیسمه.