• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/07/08 ساعت 14:22

    آقای رئیسی اخطار جدی به مفسدان اقتصادی داده و گفتند: دستتان را نه از مچ که از بازو قطع میکنیم. حقیقتا جای خوشحالی است. عجالتا ۳ پیشنهاد برای بررسی و قطع لااقل ناخن انگشت پایشان به نظرم میرسد: ۱ #عیسی_شریفی ۲ #بابک_زنجانی ۳ سیداحمد #هاشمی_شاهرودی (برادر زاده رئیس پیشین قوه)