• داوود حشمتی   heshmatid@

  1398/07/08 ساعت 14:22

  آقای رئیسی اخطار جدی به مفسدان اقتصادی داده و گفتند: دستتان را نه از مچ که از بازو قطع میکنیم.
  حقیقتا جای خوشحالی است. عجالتا ۳ پیشنهاد برای بررسی و قطع لااقل ناخن انگشت پایشان به نظرم میرسد:
  ۱ #عیسی_شریفی
  ۲ #بابک_زنجانی
  ۳ سیداحمد #هاشمی_شاهرودی (برادر زاده رئیس پیشین قوه)