• #رشتو
    اگرچه به طرح #شفافیت آراء که امروز در صحن مطرح شد رای #مثبت دادم اما با توجه به صراحت قانون اساسی(مواد ۱۰۸ و ۱۱۲)درواگذاری حق اختیار تنظیم آیین نامه داخلی به مجمع تشخیص و مجلس خبرگان، این مسئله خارج از اختیارات مجلس بوده و باید در درون نهادهای فوق تصمیم گیری شود!
    #شفافیت