• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1398/07/05 ساعت 22:02

    موضوعی که طی سال‌های اخیر در وضعیت #اقتصادی جامعه تاثیرگذار بوده رشد نقدینگی است. نقدینگی در طی تقریبا چهار دهه گذشته، بیش از سه هزار و ۴۰۰ برابر شده، در حالی که تولید ملی دو برابر نشده است. این یک شکاف عظیمی بین رشد #نقدینگی و رشد #تولید_ملی است.