• عسل داداشلو   AsalDadashloo@

    1398/06/26 ساعت 18:18

    امروز داشتم به تغییرات زندگیم فکر میکردم، خودم یه لحظه باورم نشد که در برابر رفتارهای زشتی که از بعضیا دیدم حتی یه جمله هم بی احترامی نکردم، تو یه مورد که اصن هیچی نگفتم فقط از زندگیم حذفشون کردم. چیه انقدر محترمانه یه جیغی یه فحشی. اَه