• دارا نثاری   dara_nesari@

    1398/06/26 ساعت 22:42

    محمود میرلوحى: بازى سیاسى راه انداخته اند، تمامى تغییر نام هاى خیابان‌ها مربوط به ٥ سال گذشته است. اگر یک مورد حذف نام شهید در دوره جدید پیدا کردید نشان دهید.