• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1398/06/25 ساعت 13:51

    واشنگتن پست: سیاست « تحمل صفر » دولت #ترامپ، که منجر به جدا کردن هزاران کودک خردسال و نوجوان از خانواده هایشان در سال گذشته شد، اقدام سازمان یافته کاخ سفید برای بدرفتاری با #کودکان در راستای عزم کاخ سفید به منظور مبارزه با مهاجران غیرقانونی در #امریکا بود.