• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/06/25 ساعت 11:34

    فکر نمیکنید حمایت‌های شما از شهرداری باعث این اتفاقات است؟ خوب است موضع رسمی خودتان را اعلام کنید بفرمایید وزارت ارتباطات بر اساس کدام قانون میتواند هر جا کلمه هوشمند و دیجیتال باشد ورود کند و آیین نامه پیشنهاد دهد؟ البته که شهرداری و حامیانش خیال خام کردند @amirnazemy