• قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

    1398/06/24 ساعت 21:14

    یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا

    [ ﻫﻤﺎﻧﺎﻥ ﻛﻪ ] ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺬﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﻓﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻱ ﻛﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻭ ﮔﺰﻧﺪﺵ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ

    الإنسان (٧) #قرآن