• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1398/06/24 ساعت 06:24

    ۱۰-اگر ما به همین راه ادامه دهیم برای همیشه کنترل را از دست خواهیم داد و آن زمان از صفحه روزگار محو خواهیم شد.
    من این را با یقین به شما می‌گویم.
    «تمدن نابود خواهد شد و همچنین کشور ما و اروپا.»
    اروپا نابود خواهد شد و جهان در حول دو قطب، سازماندهی میشود: #آمریکا و #چین