• مهتاب سرخیل   MahtabSarkheil@

    1398/06/23 ساعت 09:29

    دوستان وقت گل آن به، که به عشرت کوشیم سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم ارغنون ساز فلک؛ رهزن اهل هنر است چون ازین غصه ننالیم، و چرا نخروشیم؟ #حافظ! این حال عجب با که توان گفت، که ما بلبلانیم ، که در موسم گل خاموشیم