• مهتاب سرخیل   MahtabSarkheil@

  1398/06/23 ساعت 09:29

  دوستان وقت گل آن به، که به عشرت کوشیم
  سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم

  ارغنون ساز فلک؛ رهزن اهل هنر است
  چون ازین غصه ننالیم، و چرا نخروشیم؟

  #حافظ! این حال عجب با که توان گفت، که ما
  بلبلانیم ، که در موسم گل خاموشیم