• حمید بدیعی نژاد   baeidinejad@

    1398/06/23 ساعت 10:53

    رئیس دولت جبل الطارق:ایران اعلام کرده بود که نفتکش بمقصدکشور تحت تحریم اتحادیه اروپا نخواهد رفت،اما تعهدی به ما نداده بود که نفت ایران از سوریه سر در نیاورد.لذابا فروش نفت به شرکت خصوصی نمیتوان ایران را متهم به نقض موضع رسمی خود نمود. https://www.telegraph.co.uk/news/۲۰۱۹/۰۹/۱۳/difficult-see-iran-breached-syria-oil-sale-agreement-gibraltar/?WT.mc_id=tmg_share_tw … via @telegraphnews