• حمید بدیعی نژاد   baeidinejad@

    1398/06/23 ساعت 13:16

    و خوشحالیم که امروز برای همه کاملا مشخص گردید که منظور طرف انگلیسی از تعهد ایران همان اظهارات رسمی و متن یادداشت رسمی سفارت ایران بوده است. و مشخص گردیدکه ایران نفت خود را به یک شرکت خصوصی در دریا فروخته که اینهم نقض اظهارات رسمی مقامات کشور مورد اشاره در یادداشت سفارت نمیباشد.