• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1398/06/22 ساعت 01:13

    کاسبی جدید #فرانسه،خط اعتباری ۱۵میلیاردی است. بنظرشما #اروپا، حقیقتا خواستار ارتباط #ایران با آمریکا است؟ تحرکات اخیر اروپا و فرانسه برای برقراری ارتباط میان ۲کشور، ۱نمایش است، چراکه درصورت ارتباط، سیطره اروپاییان بر صنعت ایران بخاطر تکنولوژی پایین‌(نسبت به #آمریکا)ازبین میرود.