• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/06/21 ساعت 00:19

    غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین: مدیرکل آژانس باید مستقل، حرفه‌ای و بی طرف باشد چنانچه فردی که به این سمت انتخاب می‌شود، حاوی این سه ویژگی باشد، از همکاری ایران نیز برخوردار خواهد بود.