• شمخانی: بهره گیری از سیاست دست چدنی با دستکش مخملی، سالهاست که کارکرد خود را از دست داده و شرایط امروز #ایران که حاصل تداوم راهبرد« مقاومت فعال» است نشان میدهد که اراده #آمریکا دیگر نمی‌تواند منافع ملت ایران را تحت الشعاع قرار دهد/۵ و پایانی