• شمخانی: خصومت تاریخی و ریشه دار دولت #آمریکا با ملت #ایران، فراتر از نقش آفرینی چند مقام رسمی است. آمد و رفت مقامات و حضور آنها در جایگاههای مختلف در #کاخ_سفید ،تغییری در ادراک جمهوری اسلامی نسبت به ریشه‌ها و ماهیت اقدامات و سیاست‌های آمریکا ایجاد نمی‌کند/۲