• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/06/20 ساعت 14:57

    وزیر آ.پ گفته: اگر دانش آموزان اظهارکنند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشورهستند واین اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها درمدارس ممنوع است جناب وزیر تحصیل حق مسلم هرکسی است که شناسنامه‌ ایرانی دارد. کارشما دقیقا چیزی است که بهایی‌ها برای مظلوم‌نمایی نیاز دارند