• شمخانی: #جان_بولتون حقوق بگیر و کارگزار سرسپرده #منافقین در کاخ سفید بود. اخراج تحقیرآمیز بولتون از #کاخ_سفید نه تنها او را به زباله دان تاریخ رهنمون ساخت بلکه پروژه ملت ستیزی منافقین وطن فروش را نیز با شکست مفتضحانه مواجه کرد./۱