• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1398/06/20 ساعت 12:06

    نیویورک تایمز: میراث بولتون شامل ایجاد ویرانی در خارج #امریکا نمی‌شود. به منظور پیگیری سیاست هایش و خدمت به یک رئیس جمهور دمدمی مزاج، بولتون ظرف ۱۷ ماه به صورت موثری سبب نابود شدن نظام شورای امنیت ملی امریکا؛ ساختاری پیچیده که از زمان جنگ جهانی دوم بر سیاست خارجی کشور استیلا دارد