• غریب آبادی: اقدامات سه روز اخیر #آمریکا و رژیم صهیونیستی را با هدف اعمال فشار به آژانس، نابودی برجام به عنوان نماد چندجانبه گرایی و ایجاد انحراف در افکار عمومی دانست و گفت: ایران تحت تاثیر این فضاسازی‌ها قرار نمی‌گیرد و کاهش تعهدات برجامی در هر ۶۰ روز را با جدیت دنبال می‌کند