• «تغییر نرخ خدمات انتقال برای حدود ۶ هزار مشترک تجاری مخابرات» https://ift.tt/۲ZRV۹bi