• مهتاب سرخیل   MahtabSarkheil@

    1398/06/20 ساعت 14:29

    یعنی آدرس هر دکتر خوب روانپزشک کودک بهم دادن تماس گرفتم یا وقت جدید نمیده؛ یا مریض جدید نمیگیره؛ یا برای ۶ ماه دیگه وقت میده ، یا معرفینامه می‌خواد و … این دکتراش … گفتار درمان خوب معرفی کردن اونم هر مرکزی زنگ میزنم دو ماه یه بار وقت میده … خوب این چه وضعیتیه اخه ….