• #غریب_آبادی نماینده ایران درباره اینکه ایران از کدام گزینه برای مدیرکلی #آژانس انرژی اتمی حمایت میکند؟: ایران، عضو #شورای_حکام نیست،ولی کشور مهمی در آژانس است. مدیرکل باید مستقل، حرفه‌ای و بیطرف باشد. اگر فرد انتخاب شده دارای این ۳ ویژگی باشد، از همکاری #ایران هم برخوردار میشود.