• «شهرداری تهران به سامانه «چاپار» پیام‌رسان گپ متصل می‌شود» https://ift.tt/۲A۶CmdG