• زندگی کوتاهتر از اونه که صبرکنیم یه نفر رفتار درستو یاد بگیره ….خیلی وقتا بهترین کار بی خیال شدنه … #روز