• شمخانی: عزل و نصبهای درون هیئت حاکمه #آمریکا، تاثیری بر تغییر نگاه #ایران نسبت به اغراض سوء این کشور نداشته و ملاک ارزیابی ایران ، سیاست واقعی و عملکرد آنها بویژه در قبال پایبندی به تعهدات بین‌المللی و رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه مردم ایران است/۴