• «با عنوان سهمیه‌بندی بنزین پیامک‌های کلاه‌برداری همچنان ارسال می‌شوند!» https://ift.tt/۲A۹WqvS