• توضیح: #آژانس، مدل ۳۰ ساله «پروتکل مقادیر کوچک» خود را در سال ۲۰۰۵ به روز رسانی کرد که صلاحیت کشورها را در مقایسه با مدل قبلی آن محدودتر می‌کند. علیرغم درخواستهای مکرر چند ساله آژانس، این مدل جدید از سوی #عربستان پذیرفته نشده است.