• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1398/06/20 ساعت 20:27

    تلاش کردم زندگی دختری را روایت کنم که #زندانی بی‌ملاقاتی است
    آرزویش رفتن به پارک است؛ بعد از #آزادی
    ١٣-١۴ساله بود که به زندان افتاد و حالا ٢٣ساله است با ٧سابقه کیفری …