• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1398/06/19 ساعت 01:25

    تضمین دادن‌های وی در سال ۲۰۰۲ درباره «بازتاب‌های مثبت» حمله به عراق را به یاد بیاورید. ولی قطعا این بار وی نمی‌تواند از کنار به تماشا بنشیند/۲